Riyadh to Hail   Sun, Wed, Fri Mon, Tue Thu, Sat
 
Riyadh
 
Departs
 
09:30
 
09:30
 
17:30
 
Majmaah
 
Arrives
 
10:49
 
10:49
 
18:49
 
Majmaah
 
Departs
 
10:54
 
10:54
 
18:54
 
Qassim
 
Arrives
 
11:56
 
11:56
 
19:56
 
Qassim
 
Departs
 
12:06
   
 
Hail
 
Arrives
 
14:06
   
 
 Hail to Riyadh   Sun, Wed, Fri Mon, Tue Thu, Sat
 
Hail
 
Departs
 
15:25
 
 
 
Qassim
 
Arrives
 
17:25
   
 
Qassim
 
Departs
 
17:45
 
17:45
 
21:00
 
Majmaah
 
Arrives
 
18:47
 
18:47
 
22:02
 
Majmaah
 
Departs
 
18:52
 
18:52
 
22:07
 
Riyadh
 
Arrives
 
20:11
 
20:11
 
23:26
 
 

buy-ticket-E-(1).jpg